مدیریت زنجیره تامین در حوزه بهداشت و درمان


1399/02/01

مدیریت زنجیره تامین در حوزه بهداشت و درمان

مدیریت زنجیره تامین در حوزه بهداشت  و درمان بدون تردید قسمت تولید اثربخش ترین مرحله از درمان یک بیمار می باشد که برای دست یابی به این هدف باید تمایم چرخه مواد اولیه، تولید،محصول ،توزیع.... و بیمار باید رهگیری و ردیابی گردند. این عملیات بوسیله راهکارهای GS1 قابل سازمان دهی و اجرا می باشد.در این بخش تمامی مراحل ردیابی بصورت اختصار توضیح داده می شود که مراحل چرخه زنجیره تامین به شرح زیر می باشد :

  مواد اولیه موقعی که برای تولید یک محصول به کارخانه تولید وارد می شوند اطلاعات آنها بوسله شناسه تجاری کالا بنام (SSCC) شناسایی میگردد.شناسه جهانی هر کالا(GTIN) که حاوی مشخصات اصلی محصول شامل کد شناسایی کالا،سری ساخت و تاریخ انقضا می باشد قابل ردیابی می سازد. این (GTIN) هنگام تولید یک محصول به آن  اختصاص داده می شود که آن محصول را قابل ردیابی می سازد این ردیابی در پایین ترین سطح قابل رهگیری می باشد. هر سطح بسته بندی محصول یک  (GTIN) به آن تخصیص داده می شود.که در آن اطلاعات سری ساخت و تاریخ ثبت شده و قابل استخراج می باشدمرحله بعدی زنجیره تامین اختصاص شماره لجسیتیکی (SSCC) می باشد که شامل اطلاعات سفارشی و لجستیکی می باشد که این اطلاعات آن را در این مرحله قابل ردیابی می سازد.

  • آماده سازی ،حمل و انبار داری(Warehousing-Preparation and Shipping)
  • آماده سازی و انبار داری (Warehousing-Preparation)

محصولات بعد از تولید به انبار رسیده و آماده ذخیره و انتقال به انبار می شوند.در طول دوره ذخیره سازی فیزیکیموجودی انجام می شود.پس از دریافت کالا، سفارش از مشتری محصولات گرفته می شود .شماره لجستیکی (SSCC) به آن اختصاص داده شده و آماده انتقال می گردد.انتقال و جابجایی کالا ها بصورت فیزیکی در انبار توسط (GTIN) انجام می شود. بعضی سفارشات بصورت الکترونیکی ارسال میگردند. هر واحد ثبت شده در این سیستم نیز یک شماره لجستیکی SSCC میگیرد.ردیابی محل فیزیکی  SSCC ها توسط GLN قابل ردیابی و رهگیری خواهد بود.شماره شناسایی کالا وشماره بچ یا لات محصول نیز بر روی بسته بندی آن ثبت شده و به آن SSCC مربوطه اختصاص داده شده است.

  • حمل (Shipping)

بسته های آماده شده توسط وسایل حمل و نقلی از انبار خارج شده و به مقصد مشخص شده منتقل می شوند. زمانی که محموله مورد نظر به مقصد می رسد توسط شماره لجستیکی (SSCC) قابل شناسایی می باشد.

 

  • دریافت (Receiving)

اطلاعات کالاها قبل از رسیدن آن به محل دریافت می گردد.موقعی که کالا های ارسالی به مقصد رسید انبارش شده و موجودی به روز می گردد.

برای دریافت کالا ها در انبار هر سری برنامه ریزی می گردد.این دریافت بوسیله شماره لجستیکی کالا(SSCC) کنترل می گردد و قادر می سازد که صورتحساب یا حواله ارسالی با محموله دریافت شده تطبیق داده شود.

 

 

  • دریافت کالاها در مراکز بهداشتی درمانی(Healthcare delivery)

در یک بیمارستان فرآیند های داخلی خیلی زیادی برای مراقبت از بیماران وجود دارد بطور مثال از جمله از این فرآیند ها استریل کردن وسایل جراحی و مدیریت دفع و انتقال زباله های بیمارستانی و ... می باشد.

GS1  تمامی فرآیند هایی که قرار است به یک بیمار در بیمارستان اختصاص پیدا کند را پیش بینی کرده و تضمین می کند که کارها بصورت استاندارد و عملیاتی اجرایی گردد.

شناسه تجارت جهانی (GTIN) تمامی فرآیند های داخلی را بصورت امن و بدون مشکل مدیریت می کند.فرایندهای داخلی با استفاده از داده های مشابه، به عنوان مثال، شماره سریال یا تعداد دسته ای، به عنوان زمانی که کالا، تحویل داده شد دریافت شده بررسی و قابلیت ردیابی به چرخه زنجیره تامین را می دهد.

بیماران و مراقبت ارائه شده به آنها بطور مثال اعمال جراحی، انتقال خون، درمان با اشعه ایکس و داروهای....با استفاده از یک تعداد رابطه سرویس جهانی که به عنوان  (GSRN) خوانده شده ، شناسایی و ثبت شده در یک پایگاه داده می باشد و این کلا در هر مرحله و حرکت بیمار، در طول مدت اقامت در بیمارستان است. بنابراین GSRN  ایمنی و قابلیت ردیابی  بیمار کمک کرده و عملیات و دارو ها و حتی نفراتی که با آنها در تماس بوده را نیز مشخص میکند.

 

فرآیند های شرح داده شده به لحاظ حساسیت در رتبه اول این چرخه می باشند ولی فرآیند های دیگری نیز وجود دارد که برای این موضوع پیش بینی شده و اجرایی میگردند

محاسبه تراکنش های مالی بین موسسات درمانی و تامین کننده ها و سازمان های دولتی(تامین اجتماعی)

 

نویسنده : محمد ممقانیان

 

مرجع GS1

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر