تعاریف نخ و ریسندگی، پارچه،بافت،تکمیل،رنگرزی


1397/04/04

تعاریف نخ و ریسندگی، پارچه،بافت،تکمیل،رنگرزی

1- به چه عملیاتی ریسندگی می گویند؟

کلیه عملیاتی که مواد نساجی(الیاف)رات به نخ قابل مصرف تبدیل می نماید ریسندگی نامیده می شود.

2-هر ریسندگی چند مرحله دارد؟

سه مرحله، 1-جدا شدن ومخلوط شدن-2-موازی شدن-3-کشیده شدن.

3-هر مرحله ریسندگی خود شامل چند مرحله است؟

سه مرحله، عملیات مقدماتی- عملیات بنیادی- عملیات تکمیلی.

4- ریسندگی پنبه دارای چند مرحله است؟

چهار مرحله، 1-باز کردن و زدن پنبه-2-کاردینگ-3-چند لاکنی و کشش-4-تبدیل فیتیله به نیمچه نخ(نیم تاب).

5-عمل کاردینگ یعنی چه؟

لایه نازک کرک های پنبه از بین غلتک ها و کلاهک های دندانه دار گذشته و حلاجی می گردد تا به صورت پرده توری بسیار نازک و شفافی(تار عنکبوت) در آید. این لایه شفاف وارد قیف مخصوصی می شود که آن را به نوار نسبتاً کلفتی تبدیل می کند و به آن فتیله کاردینگ یا نوار حلاجی می گویند.

6-منظور از «فیتیله» چیست؟

 7-عملیات تکمیلی برای چه انجام می شود؟

گاهی از طریق تر کردن و سریع خشک کردن نخ، تاب آن را نگاه می دارند.

8-عملیات ریسندگی کتان در چند مرحله انجام می گیرد؟

دو مرحله، 1-شانه زدن-2-گستردن.

9-ریسندگی پشم دارای  چند مرحله است؟

هشت مرحله، 1-زدودن عرق و ناخالصی های دیگر-2-لغزنده کردن-3-حلاجی-4-کشش-5-صیقل دادن-6-شانه زدن-7-کشش-8-نیم تاب.

10-عملیات مقدماتی ریسندگی الیاف پشم چیست؟

 11-در عمل صیقل زدن الیاف پشم چه هدفی دنبال می شود؟

در مرحله صیقل دادن هدف از بین بردن مواد زائد ناشی از مرحله لغزنده کردن می باشدکه در بعضی موارد پس از شانه زدن صورت می گیرد.

 12-عمل حلاجی کردن الیاف پشم چیست؟

عمل حلاجی برای گسستن توده های پشم و پاک کردن و همگون کردن آنها و نیز جدا کردن الیاف می باشد. عملیات حلاجی به وسیله یک سری ماشین های حلاجی که نقش متفاوتی دارنددنبال 
می گردد.

13-منظور از نخ مخلوط چیست؟

از تجمع لیف های مقطع و یا پیوسته (طبیعی یا مصنوعی) که به طور مماس و موازی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم تابیده شده اند نخ ساده تهیه می گردد. لیف ها را می توان از یک جنس یا از 
جنس های مختلف انتخاب کرد و چون مخلوط شدن چند نوع لیف را در اوایل عملیات ریسندگی صورت می گیرد مخلوط شدن به خوبی انجام می شودو نخ بدست آمده را نخ مخلوط می گویند.

14-«تاب» در الیاف چه نقشی دارد؟

عملیات تاب دادن به نخ ساده نخست لیف ها ار کنار یکدیگر قرار می دهد و سپس بین آنها نقاط تماس بیشتری ایجاد می کندکه در نتیجه پیوستگی استحکام نخ افزایش می یابد.

15-خصوصیات «تاب» الیاف دارای چند فاکتور است؟

تاب نخ ساده از طریق جهت و تعداد پیچ های آن در هر متر تعیین می گردد.

16-هر «تاب» چند جهت می تواند بچرخد؟

   1-تابS تابی است که در جهت راست به نخ قائمی داده شود و آن تاب یا پیچ به شکلS می باشد و به آن تاب راست نیز می گویند.

   2-تاب Z تابی است که در جهت چپ به نخ قائمی داده شود و آن به شکل Z می باشد و به آن تاب چپ نیز می گویند.

17-ارزش الیاف رسیده شده بستگی به چه دارد؟

تعداد پیچ هایی که در هر متر به نخ ساده داده می شود ارزش نخ مورد نظر را مشخص می کند.

18-«تاب» ضعیف دارای چند «پیچ» در هر قر است؟

بین 200 تا 400 تاب در متر.

19-«تاب» متوسط دارای چند پیچ در قر است؟

بین 600 تا 1000 تاب در متر است.

20-«تاب» زیاد و یا «پُر تاب»دارای چند پیچ در قر می باشد؟

از 1800 به بالا می باشد.

 21-علت افت و سنگینی پارچه های کرپ و ابریشم چیست؟

نخ های پرتاب به پارچه سنگینی و افت بهتری می دهند که تاب خیلی زیاد نیز باعث کاهش استحکام نخ می شود.

22-نمره گذاری نخ به طور متدوال به چند صورت انجام می گیرد؟

به دو صورت، 1-نمره گذاری متریک-2-نمره گذاری تکس.

23-روش «متریک» نمره گذاری نخ یعنی چه؟

در این روش نمره گذاری واحد های طول و وزن را به ترتیب متر و گرم و یا کیلومتر و کیلوگرم در نظر می گیرندو بدین صورت مشخص می شود که چند کیلومتر نخ وزنی برابر یک کیلوگرم دارد .

24-روش‌ «تکس» نمره گذاری یعنی چه؟

امروزه یک روش نمره گذاری بین المللی متداول شده است که به آن روش نمره گذاری تکس(TEX )می گویند. در این روش نمره نخ، تعیین می کند که 1000 متر از نخ مورد نظر چند گرم وزن دارد.

25-رنگ آمیزی نخ به چند صورت انجام می پذیرد؟

1-طبیعی-2-تغییر یافته از طریق سفیدگری و یا رنگرزی.

26-«نخ مرکب یا چند لا» یعنی چه؟

از به هم تابیدن دو یا چند نخ ساده با جنس،رنگ،نمره،کشش مختلف و یا یکسان و شرایط متفاوت نخ چند لا یا فانتزی تهیه می شود.

27-«نخ مرکب تابیده» یعنی چه؟

مرحله اول عملیات تولیدی نخ مرکب مانند نخ ساده است.

28-«تاب خشک»‌ ، «تاب خیس» چه تفاوتی دارند؟

 تاب خشک:لیف های خشک شده را طی عملیاتی با یکدیگر تاب می دهند. از این تاب در تهیه نخ هایی که لازم است قابلیت انعطاف و حجم خود را حفظ کنند استفاده می گرددمانند نخ سوزن دوزی و خیاطی.

تاب خیس:نخ ساده از مسیر آب گرم عبور داده می شود تا مقداری آب جذب کرده و به هنگام تابیدن پیوستگی و تراکم بیشتری بین لیف ها ایجاد گردد. از این عملیات نخ نازک و منظمی حاصل می شود که کمی خشک بوده و در خیاطی و بافندگی مصرف دارد.

29-ساختمان ظاهری نخ مرکب تابیده به چند نوع دیده می شود؟

پنج نوع، 1-نخ مرکب مخلوط-2-نخ چند رنگ-3-نخ اسلاب دار-4-نخ داندانه دار(نپ دار)-5-نخ رابط دار.

 30-منظور از نخ اسلاب دار چیست؟

نخ اسلاب دار نخی است که به طور منظم و به ترتیبی خاص در بعضی از قسمت های آن کلفت و در بعضی دیگر نازک می شود. هنگام نخ ریسی قسمت نازک اسلاب دار تاب بیشتری نسبت به قسمت کلفت آن پیدا می کند.

31-نخ رابط دار چیست؟

چنانچه نخ ساده از استحکام لازم برخوردار نباشد از نخ دیگری به عنوان پایه استفاده می کنند که نخ اول به دور آن تاب داده می شود اینگونه نخ ها را نخ مرکب رابط دار می نامند.

32-نخ نپ دار یعنی چه؟

در بعضی مواقع در مورد نخ پنبه ای گلوله ها و دانه های کوچک الیاف به خوبی از پنبه گرفته نمی شودو در سطح نخ باقی می ماند. این دانه ها که وجود آن در نخ باعث کاهش مرغوبیت می شوددر بعضی موارد به عنوان نخ مرکب یا فانتزی استفاده می گردد.

33-«تاب» مناسب در تولید نخ مرکب تابیده چه خصوصیاتی را به دنبال دارد؟

اگر نخ های ساده با تاب های مناسب به هم تابیده شوند نخ مرکب حاصل از خصوصیات زیر برخوردار است:

       1-قابلیت جذب حرارت-2-قابلیت نگهداری حرارت-3-برق و جلا-4-استحکام.

34-در چه صورت نخ مرکب ریسمانی بدست می آید؟

چنانچه یک یا چند گروه نخ مرکب به طریق خاصی به یکدیگر تابیده شوند نخ مرکب ریسمانی بدست می آید.

35-الیاف مورد استفاده در تار پارچه بایستی دارای چه خصوصیاتی باشند؟

برای انتخاب نخ های تار از امکانات متنوع ترکیب نخ های ضخیم و باریک، ساده و تابیده با رنگهای مختلف می توان استفاده کرد ولی باید توجه داشت که ترکیب نخ هایی که به طور یکسان قابلیت انعطاف ندارند بسیار دشوار و با اشکالاتی که در مورد پیچیدن تار بر روی غلتک ذکر شد مواجه می شویم.

36-جهت انتخاب «الیاف مورد استفاده در پود پارچه» چه محدودیتی وجود دارد؟

در به کار بردن الیاف مورد استفاده در پود پارچه هیچگونه محدودیتی از نظر اصول تکنیکی وجود ندارد و تنها زیبایی و خواص پارچه مطرح می باشد . چند ردیف نخست بافت رفتن نخ پود نمایانگر نحوه انتخاب (خوب یا بد) الیاف است. در صورتیکه این انتخاب به خوبی انجام شود پارچه بدست آمده از خصوصیات مورد نظر و کیفیت لازم برخوردار می گردد.

 37-هر پارچه دارای چند نوع بافت است؟

سه نوع، الف-پارچه های ساده و یک لا که از یک سری نخ تار و یک سری نخ پود تشکیل شده اند-ب-پارچه های دو روی تاری و پودی که به ترتیب از دو سری نخ تار و یا پود و یک سری نخ در جهت دیگر تشکیل شده اند.

 38-بافت های اصلی کدامند؟

شامل تافته ، سرژه و ساتن می باشد.

39-بافت های مشتق از بافت تافته کدامند؟

شامل ریپس تاری،ریپس پوذی،رویال، پاناما،ریپس متناوب و غیره می باشند.

40-بافت های ترکیبی کدام بافت ها هستند؟

مانند راه راه طولی، راه راه عرضی و پارچه های چهارخانه و غیره.

41-بافت های پرز دار و کرک دار کدامند؟

مانند پارچه های مخملی و حوله ای و غیره.

42-منظور از نخ کشی چیست؟

نخ کشی عبارت است از ترتیب گذرانیدن نخ های تار از سوراخ های میلمیلک و رد دستگاه یا ماشین بافندگی تعداد کل میلمیلک های مورد نیاز برای عمل نخ کشی برابر با تعداد کل نخ های تار است.

43-انواع نخ کشی را نام ببرید؟

      1-نخ کشی ساده یا متوالی-2-نخ کشی جناقی-3-نخ کشی جهشی-4-نخ کشی چند دستگاهی-5-نخ کشی ترکیبی.

44-منظور از راپورت بافت چیست؟

در نخ کشی ساده تعداد وردهای مورد نیاز برابر با راپورت تاری است.

45-نخ کشی جناقی برای کدام بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

در بافت های قرینه مانند بافت های جناقی، لوزی و غیره به منظور به کار بردن ورد های کمتر استفاده می شود.

46-نخ کشی جهشی چه مواقع به کار می رود؟

در این نوع نخ کشی ابتدا یک دسته نخ های تار به صورت ساده از ورد های فرد عبور داده می شود و پس از گذرانیدن نخ تار از داخل آخرین ورد فرد، دسته نخ های تارهای بعدی به صورت ساده از داخل ورد های زوج کشیده می شود. این قسم نخ کشی معمولاً هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد تارها در هر سانتی متر زیاد باشد.

 47-نخ کشی چند دستگاهی در چه مورادی به کار می رود؟

 48-پارچه تریکو کشباف چند نوع سوزن به کار می رود؟

سه نوع، 1-سوزن زبانه دار-2-سوزن ریشدار-3-سوزن مرکب.

49-پارچه های تریکو کشباف به چند دسته تقسیم می گردد؟

دو دسته، پارچه های تریکو پودی و پارچه های تریکو تاری.

50-ماشین های تریکو پودی به چند دسته تقسیم می گردد؟

     1-ماشین های تریکوی پودی مسطح،که نخ یا نخ های پود از یک سوی ماشین به سوی دیگر حرکت عرضی دارد-2-ماشین های تریکوی پودی مدور (گردباف)که پارچه تولیدی آن به صورت کیسه ای است.

51-در پارچه های تریکو تاری نخ از کدام جهت به سوزن تغذیه می شود؟

در جهت تار.

52-ماشین های تاری کتن چند نوع سوزن استفاده می شود؟

از سوزن ریشدار یا مرکب استفاده می شود.

53-در ماشین های تریکو تاری راشل، چه سوزنی استفاده می شود؟

سوزن زبانه دار.

54-نوع پارچه ظریف تریکو با چه ماشینی بافته می شود؟

ماشین تریکوی تاری کتن.

55-نوع بافت پارچه های ضخیم بافت کدام ماشین تریکو بافی است؟

ماشین تریکوی تاری راشل.

56-پارچه های تریکو بافی پودی دارای چه خصوصیاتی است؟

  1-پارچه تریکوی پودی در جهت عرضی و طولی قابلیت کشش دارد-2-امکانات طراحی وسیع-3-در تریکوی بافی پودی می توان لباس را با فرم دلخواه تهیه کرد مانند یقه ،حلقه آستین و آستین-4-اگر حلقه ای از حلقه های پارچه پاره و یا در رود حلقه های ردیف خود را به راحتی در می دهد-5-پارچه هایی که به صورت کیسه ای تولید می شود را می توان سریعتر رنگرزی و تبدیل به پوشاک نمود-6-اگر یک بافت ساده را که بر روی ماشین های پودی تهیه شده با بافت ساده تولید شده بر روی ماشین های تاری مقایسه کنیم در پارچه های تریکوی پودی جریان هوا بیشتر از تریکوی تاری نفوذ می نماید-7-تریکو بافی پودی ارزانتر از تریکو بافی تاری برای تهیه پارچه های هم وزن می باشد .

57-خصوصیات پارچه های تریکو بافی تاری چیست؟

1-پارچه تریکوی تاری کشش کمتری نسبت به پودی دارد-2-امکانات زیاد در ایجاد طرح های متنوع-3-پارگی یکی از حلقه ها موجب در رفتن سایر حلقه ها نمی گردد(به دلیل فرم تشکیل حلقه در تاری)-4-پارچه های تریکو تاری محکمتر از تریکوی پودی با وزن مساوی است-5-در تریکو بافی تاری به تعداد کارگر کمتری از تریکوی پودی مورد نیاز است.

58-منظور از منسوجات بی بافت چیست؟

منسوجات بی بافت دارای بافت مشخصی نبوده و از تجمع و پیوستگی توده های نخ با یکدیگر بدست می آید ماهیت برخی از پارچه های بی بافت نمدی است.

59-مواد اولیه منسوجات بی بافت چیست؟

در تهیه منسوجات بی بافت از الیاف طبیعی و به ویژه الیاف مصنوعی بازیافته و سنتز شده به صورت خالص و یا مخلوط استفاده می کنند.

60-منسوجات بی بافت در چند مرحله انجام می گیرد؟

دو مرحله،مرحله گستردن و پهن کردن الیاف- ثابت کردن یا مرحله پیوستگی به وسیله مواد چسبنده.

61-مرحله گستردن و پهن کردن الیاف چند مرحله دارد؟

به سه روش، 1-به وسیله فشار نورد های سنگین -2-به وسیله فشار هوا-3-با خیسانیدن الیاف در آب و قرار دادن آن بر روی صفحات فلزی .

62-مرحله ثابت کردن و یا پیوستگی به وسیله مواد چسبنده این منسوجات چیست؟

به چهار روش،1-گذرانیدن توده الیاف گسترده از مواد چسبنده مذاب-2-آغشتن به مواد چسبنده-3-چاپ مواد چسبنده غلیظ بر روی توده الیاف گسترده شده(پتو مانند)-4-خشک کردن مواد چسبنده بر  روی توده الیاف گسترده شده .

63-خصوصیات منسوجات بی بافت چیست؟

1-تولید منسوجات بی بافت از نظر تجاری ارزان می باشد-2-طرز کار و برش منسوجات بی بافت ساده می باشد و در موقع برش این نوع منسوجات ریش ریش نمی شود.

64-«منسوجات بی بافت سوزنی» یعنی چه؟

منسوجات بی بافت سوزنی مانند منسوجات بی بافت مرحله اول تولید را می گذرانند اما در مرحله دوم پیوستگی با مواد  چسبنده صورت نمی گیرد.

 65-مراحل تولید منسوجات بی بافت سوزنی به چه ترتیب است؟

الف-مرحله گستردن توده های الیاف( مانند منسوجات بی بافت)-ب-فروبردن مکانیکی سوزن های مخصوص قلابدار در توده های الیاف گسترده (پتو مانند).

66-منسوجات «تافتینگ» چیست؟

این نوع منسوجات بیشتر به عنوان کفپوش مورد استفاده قرار می گیرد.

67-مواد اولیه منسوجات «تافتینگ» چیست؟

از جنس چتایی یا الیاف مصنوعی(پلی پروپیلین).

68-موکت کرک دار چگونه بدست می آید؟

هنگام بافتن موکت سوزن ها به داخل منسوج زیر موکت فرو رفته و به صورت ماشین خیاطی بخیه می زند بدین ترتیب پرز های نخ در منسوج از پیش بافته شده ایجاد می شود. در صورتیکه پرز ها بریده شودبه جای موکت پرز دار موکت کرک دار بدست می آید.

69-رفوگری یعنی چه؟

عمل ترمیم پارگی و سائیدگی پارچه هاست.

70-عملیات تکمیلی پارچه چیست؟

پارچه ای که به وسیله ماشین بافندگی تهیه می شود جهت عرضه به بازار مناسب نیست و لازم است که عملیاتی بر روی آن انجام گیرد که آن را عملیات تکمیلی پارچه می گویند.

71-مراحل عملیات تکمیلی پارچه چیست؟

الف-مرحله باز بینی پارچه-ب-سفیدگری یا شستشوی پارچه-ج-رنگرزی پارچه-د-چاپ-ﻫ-پرداخت پارچه.

72-منظور از «سفید گری» در عملیات تکمیل چیست؟

سفیدگری یا شستشو به کلیه عملیاتی گفته می شود که مواد زائد و ناخالصی های موجود در پارچه را از بین می برد.

73-موادی که در سفید گری شستشو می شوند چیست؟

1-مواد رنگین طبیعی-2-ناخالصی های طبیعی-3-ناخالصی های ناشی از مراحل استخراج.

74-منظور از ناخالصی های طبیعی پارچه چیست؟

ناخالصی های گروه 2 و 3 به الیاف خاصیت رطوبت نا پذیری می دهند که حذف آنها از بین رفتن مواد رنگین را نیز به دنبال دارد.

 75-عملیات سفید گری الیاف و شستشوی پارچه های نخی در چند مرحله انجام می گیرد؟

1-تبدیل مومی، چربی و نشاسته ای غیر محلول به مواد محلول-2-رنگ زدایی پارچه که آنرا بغلط عملیات سفیدگری نیز می گویند و البته این مرحله تنها بخشی از عملیات تکمیلی سفیدگری می باشد.

76-عملیات تکمیلی سفیدگری چند مرحله دارد؟

1-تراش و پرزگیری-2-از بین بردن مواد چسبنده (آهار پارچه)-3-پختن پارچه با سود سوز آور-4-گذرانیدن پارچه از محلول اسیدی-5-سفیدگری یا رنگ زدایی-6-از بین بردن کلر.

77-سفید گری پنبه هیدروفیل چگونه انجام می گردد؟

سفیدگری را بر روی تارهای پنبه انجام می دهند و غلظت کلیه مواد شستشو را اضافه می کنند. این عمل سبب می گردد که سلولز خالصی از نظر شیمیایی به دست آید و در نتیجه خاصیت جذب رطوبت پنبه افزایش یابد. پس از شستشو پنبه را خشک می کنند و سپس از حمام بخار 100 درجه سانتیگراد عبور می دهند. پنبه هیدروفیل جنس مرغوب از 18 تا 20% وزن خود رطوبت جذب می کند.

78-سفیدگری یا شستشوی پارچه های کتانی چه مواردی را می زداید؟

1-ناخالصی های طبیعی -2-ناخالصی های کسب شده.

79-به چه دلیل از مواد قلیایی، اسیدی و اکسید کننده های مصرفی را با غلظت کمتری – برای الیاف کتان، استفاده می کنند؟

زیرا شکنندگی سلولز کتان بیشتر از پنبه می باشد.

80-ناخالصی های پارچه های  پشمی به چند دسته تقسیم می شوند؟

ناخالصی های طبیعی-ناخالصی های کسب شده.

81-اثر «هیپوکلریت ها» چه تأثیری بر پشم دارد؟

اغلب کراتین پشم را از بین می برد.

82-عملیات تکمیلی سفید گری پارچه چیست؟

        1-شستشو-2-سفیدگری یا رنگ زدایی-3-شستشو-4-خشک کردن-5-تراش و پرزگیری-6-مرحله بخار-7-اتو کشیدن.

83-مواد رنگین پارچه را، چه مواد شیمیایی ار بین می برند؟

به وسیله حمام آب داغ و صابون صورت می گیرد.

84-مراحل عملیات تکمیلی سفیدگری را نام ببرید؟

       1-از بین بردن صمغ-2-سفیدگری یا رنگ زدایی.

 85-سفیدگری یا شستشوی پارچه ابریشم چه موادی را از ابریشم جدا می کند؟

رنگ زرد و کدر .

86-عملیات تکمیلی سفید گری چند مرحله دارد؟

یک مرحله ، سفیدگری یا رنگ زدایی

87-برای از بین بردن رنگ زرد ابریشم از چه استفاده می کنند؟

لاجورد.

88-پارچه های مصنوعی چه ناخالصی هایی دارند؟

ناخالصی های طبیعی به علت نحوه تولید الیاف مصنوعی در پارچه های مصنوعی وجود ندارد و معمولاً رنگ این گونه پارچه ها سفید یا شیری می باشد.ناخالصی های ناشی از مراحل بافندگی در این نوع منسوجات نیز وجود دارد.

89-اغلب برای رنگ زدایی پارچه هایی که با الیاف مصنوعی بافته می شود از چه موادی استفاده می کنند؟

از آب اکسیژنه، پراکسید سدیم،پربرات سدیم و کلریت سدیم استفاده می کنند.

90-به چه محصولاتی «کالای نساجی» می گویند؟

الیاف، نخ و پارچه.

91-در رنگرزی سه عامل مهم است آن سه عامل چیست؟

       1-رنگ-2-پارچه-3-واسطه ای که سبب جذب پارچه و رنگ به یکدیگر می شود.

92-یکی از ارزان ترین حلال ها، در رنگرزی ، کدام است؟

آب.

93-عوامل موثر در رنگرزی چیست؟

     1-نوع و ساختمان فیزیکی الیاف-2-نوع ماشینی که برای رنگ کردن الیاف به کار برده می شود-3-مقدار حرکت محلول رنگ در الیاف یا کششی که بین مولکول های رنگ و الیاف وجود داردو باعث جذب این دو به یکدیگر می شود.

94-ثبات کننده ها چه کاربردی دارند؟

ثبات ها واسطه ای می باشند که سبب نفوذ رنگ در الیاف می گردد . تجزیه آن باعث ترکیب مواد شیمیایی الیاف و مولکول های رنگ می شود.

95-برای ثبت رنگها بر روی پارچه پشمی از چه موادی استفاده می کنند؟

از سولفات آمونیوم استفاده می کنند.

 96-ثبات های آلی را نام ببرید؟

تانن یا جوهر مازو، آلبومین.

97-ثبات های معدنی را نام ببرید؟

نمک های آهن، کرم، آلومینیوم، اتان، مس.

98-انتخاب ثابت کننده ها بستگی به چه موادی است؟

انتخاب مواد ثابت کننده بستگی به رنگ و جنس الیاف پارچه دارد .

99-در مورد پارچه های ابریشمی روشن چه نکته ای رعایت می شود. چرا؟

از مصرف ثبات ها خودداری می گردد، زیرا استعمال آنهارنگ ابریشم را کدر می سازد.

100-برای پارچه های رنگی از چه موادی برای ثبت رنگ ها استفاده می شود؟

 101-الیاف پشم چگونه رنگ آمیزی می شود؟

ابتدا الیاف را در سبد های مشبک گذاشته و سپس در داخل خم رنگرزی یا حمام رنگ قرار می دهند. رنگ به وسیله لوله ای محوری و مشبک وارد حمام رنگ می شود و پس از نفوذ در سبد مشبک و پر شدن حمام رنگ از طریق لوله دیگری خارج می گردد. جریان رنگ بین لوله ها و خم رنگرزی به وسیله یک پمپ حرکت دورانی دارد ، الیاف پشم را اکثراً قبل از ریسندگی و بافندگی رنگ می کنند تا از نمدی شدن آن جلوگیری به عمل آید.

102-رنگرزی قرقره های نخ چگونه انجام می گیرد؟

طریقه دسته ای،طریقه لوله مشبک.

103-رنگرزی کلاف نخ چگونه انجام می گیرد؟

کلاف های نخ بر روی پایه ای متحرک (مانند کلاف پیچ)در داخل خم رنگرزی قرار می دهند. خم رنگرزی را حرارت داده ، بدین ترتیب رنگ بر تمام سطح نخ قرار می گیرد.

104-شستشوی کالای نساجی پس از رنگرزی با چه موادی انجام می گیرد؟

با صابون یا مواد قلیایی دیگر انجام می شود.

105-خشک کردن کالای نساجی چگونه انجام می گیرد؟

در معرض هوا قرار دادن آن یا عبور از روی غلتک های داغ انجام می گیرد.

106-منظور از یکنواخت بودن رنگ یعنی چه؟

رنگرزی پارچه باید به طور یکنواخت بر روی تمام سطح پارچه اعمال می گردد.

107-عملیاتی که در یکنواخت کردن رنگ بر روی پارچه موثر است چیست؟

      1-سفیدگری یا شستشو-2-شرایط رنگرزی.

108-در شستشوی خانگی الیاف چه نکاتی باید رعایت شود؟

استفاده از محلول صابون یا مواد قلیایی دیگر 5 گرم در لیتر، حرارت حمام شستشو 40 درجه سانتیگراد، مدت عملیات 25 تا 30 دقیقه.

109-برای استحکام در مقابل سفید کردن یا اکسید کردن الیاف چگونه عمل می کنیم؟

در صورتی که پارچه ای بتواند شرایط سفید کردن را تحمل کند مانند پارچه های کتانی و نخی از محلول زیر می توان استفاده کرد.

110-به طور کلی چند نوع استحکام بخشیدن به کالای نساجی وجود دارد؟

      1-شستشوی خانگی-2-استحکام در مقابل سفید کردن یا اکسیده کردن-3-استحکام در مقابل آب دریا -4-استحکام در مقابل کلر-5-استحکام در مقابل مواد خشکشویی-6-استحکام در مقابل حرارت اتو-7-استحکام در مقابل سائیدگی-8-استحکام در مقابل نور-9-استحکام در مقابل عرق بدن .

111-چاپ چیست؟

چاپ، نوعی رنگرزی است که در آن رنگ بر اساس طراحی مشخص تنها قسمتی از سطح پارچه را می پوشاند و اغلب از پشت پارچه نیز به خوبی دیده نمی شود.

112-اصول چاپ چیست؟

رنگی را که به وسیله طراحی مشخصی محدود می باشد بر روی سطح پارچه قرار می دهند و با فشاری که بر آن وارد می گردد این رنگ در تار و پود پارچه نفوذ می کند. برای جلوگیری از عمل ریزش رنگ از روی پارچه از رنگ ها در حالت خمیری استفاده می شود.

113-چاپ به چند روش انجام می گیرد؟

      1-چنانچه از نقوش رنگی بر روی پارچه سفید استفاده گردد، چاپ را مستقیم گویند-2-نقوش سفید بر روی پارچه رنگین-3-انتخاب نقوش رنگین بر روی پارچه رنگین، البته با رنگ های متفاوت.

114-چاپ نقش بررسی پارچه سفید، چه نوع چاپی است؟

 115-رنگ + سفید

         سفید + رنگی

        رنگی + رنگی   متفاوت

116-چاپ رزرو، چگونه است؟

        1-چاپ بر روی سطح سفید صورت می گیرد و فواصل بین رنگ ها را با ماده ای که مانع نفوذ رنگ ها در یکدیگر می شود، پر می کنند-2-پارچه رنگ می شود و قسمت هایی که با مواد رزرو پر شده است سفید باقی می ماند.

117-چاپ دیس شارژر چگونه انجام می شود؟

        1-پارچه به طور یکنواخت رنگرزی می شود-2-پارچه رنگرزی شده به وسیله ماده رنگزا چاپ می گردد. قسمت های چاپ شده مطابق نقشه سفید می باشد.

118-مواد مورد استفاده در چاپ چیست؟

       1-مواد رنگین-2-تلغیظ کننده ها-3-مواد اضافی.

119-چاپ که از طریق رنگ هایی با مواد ثابت رنگ می شود، در چند مرحله انجام می شود؟

دو مرحله، 1-چاپ مواد ثبات، غلیظ بر اساس طرح بر روی پارچه-2-مرحله رنگرزی.

120-غلظت دهنده ها کدامند؟

تلغیظ کننده ها موادی نیمه محلول می باشند که فاقد مواد رنگین بوده ولی می تواند غلظت لازم را به رنگ، مواد ثابت کننده، مواد رزرو، مواد دیس شارژ دهد.

121-مهترین تغلیظ کننده های مواد چاپی کدامند؟

معدنی:کائولین، اکسید روی، اکسید تیتان-گیاهی: مواد نشاسته ای،صمغ عربی، کتیرا-
حیوانی: آلبومین،کازئین-مصنوعی: مشتقات سلولز، متی سلولز، اتی سلولز.

122-مواد اضافی چاپ  چه هستند؟

الف- ثابت کننده ها-ب-مواد رزرو-ج-مواد دیس شارژ یا رنگزا-د-مواد دیگر.

123-مواد رزرو چند نوع هستند؟

دو نوع، 1-مواد رزروی مه تنها نقش فیزیکی دارد مانند: موم، پارفین-2-مواد رزروی که نقش شیمیایی دارند مانند: سود سوز آور، نمک های قلیایی که در طول عملیات شرکت دارند.

124-مواد رزرو با نقش شیمیایی چه هستند؟

سود سوز آور، نمک های قلیایی که در طول عملیات شرکت دارند.

125-عملیات آماده سازی برای چاپ در انواع الیاف نساجی چگونه است؟ ( پارچه پشمی، ابریشمی، کتانی).

1-آماده ساختن-2-آماده کردن رنگ-3-مرحله اجرا.

126-رنگرزی به چند روش انجام می گیرد؟

 127-در چاپ قالبی از چه نوع چوبی استفاده می شود؟

معمولاً از چوب گلابی یا چوب دیگری که از محکمی نسبی برخوردار است .

 128-چاپ غلتکی چگونه انجام می شود؟

در این روش نقوش را بر روی غلتک های مسی حکاکی می کنند و چاپ به وسیله آنها انجام می شود. چنانچه نقشه شامل رنگ های مختلف باشد لازم است که به تعداد رنگ های طرح غلتک های مسی حکاکی شده آماده گردد.

129-چاپ شابلن چگونه انجام می شود؟

در این روش چاپ از یک چهار چوب یا قاب که در اصطلاح نساجی به آن شابلون می گویند استفاده می گردد.بر روی چهار چوب پارچه ای توری بسیار نازک که از جنس ابریشم، الیاف مصنوعی و یا فلز است کشیده می شود. طرح به وسیله مواد حساس کننده و به روش های مختلف بر روی پارچه ابریشمی منتقل می گردد. برای تهیه شابلون تمامی پارچه ابریشمی را به وسیله ماده حساس که معمولاً مخلوط ژلاتین و بیکرومات آمونیوم است می پوشانند سپس شابلون را بر روی نقشه گذاشته و در مقابل نور قرار می دهند. قسمت هایی که نور دیده سخت شده و به صورت نا محلول در آب در می آیند. در اثر شست و شو با آب گرم قسمت های نور ندیده در آب حل شده و از سطح شابلون زدوده می گردند. در حالیکه بقیه نقشه در آب حل نشده و روی شابلون باقی می ماند. پارچه مورد نظر برای چاپ را روی میز چاپ که از پارچه ای نمدی مانند پوشیده شده است پهن می کنند سپس شابلون را با دقت روی آن قرار می دهند و به وسیله گیره هایی دو طرف آن را محکم می کنند آنگاه خمیر رنگ را در قسمت گود شابلون ریخته و به وسیله کاردک لاستیکی روی آن فشار وارد می آورند تا رنگ از سوراخ های شابلون گذشته و بر روی پارچه منتقل گردد. معمولاً دوبار کاردک را از جهت طول روی شابلون می کشند پس از آن که با اولین شابلون تمام سطح پارچه را چاپ کردیم در صورتیکه طرح شامل چند رنگ باشد شابلون های دیگر را به همین ترتیب روی پارچه چاپ می کنند.

130-مراحل تکمیلی پارچه شامل چه عملیاتی است؟

خشک کردن-بخار دادن برای ثبوت رنگ-عملیات ظهور و گسترش رنگ به وسیله مواد شیمیایی-صابونی کردن برای زدودن رنگ ها و مواد اضافی-شستشوی پارچه.

131-منظور از پرداخت پارچه یعنی چه؟

پرداخت پارچه عبارت است از یک سلسله عملیاتی که پس از مرحله بافت و یا در مرحله رنگرزی و چاپ بر روی پارچه با مواد پرداخت کننده انجام می شود.

132-مهمترین عملیات پرداخت پارچه چیست؟

1-برق و جلا دادن-2-نرم کردن پارچه-3-تشدید صخامت پارچه-4-ابعاد ثابت-5-خاصیت غیر قابلیت کشش-6-کاهش خاصیت احتراق-7-خاصیت رطوبت ناپذیری-8-پرس کردن نقش بر روی پارچه.

133-منظور از مرسریزه کردن چیست؟

عبارت است از اثر سود سوز آور بر روی سلولز طبیعی مانند پنبه و سلولز مصنوعی مانند ویسکوز ریونو فیبران(FIBRONNE )این عمل باعث افزایش درخشندگی پارچه های سلولزی و نیز فزونی خاصیت جذب رنگ این پارچه می گردد.

134-تفاوت سطح مقطع نخ ها در مرسریزاسیون و کالدرینگ چیست؟

پارچه هایی که تحت عمل مرسریزه کردن قرار می گیرند سطح مقطع نخ ها تقریباً دایره ای و مسدودو تار و پود های پارچه و نوع بافت آن کاملاً مشخص است در صورتیکه پارچه هایی که تحت عمل کالدرینگ می باشند سطح مقطع نخ ها بیضی و سطح پارچه مسطح و صاف و درهم کوبیده است و بافت پارچه معلوم و مشخص نیست.

135-پارچه را به چه وسیله نرم می کنند؟

به وسیله مواد نرم کننده مانند روغن، موم، گلیسیرین و غیره نرم می کنند.

136-تشدید ضخامت پارچه پشمی چگونه انجام می گیرد؟

در اثر محلول های ضعیف قلیایی و در آب گرم حالت نمدی پیدا می کنند.

137-برای ثابت نمودن ابعاد پارچه چه می کنند؟

برای نگه داشتن ابعاد ثابت پارچه به وسیله بخار یا آب گرم پارچه را رطوبت می دهند پس از آنکه چند ساعت پارچه به این حالت باقی ماند آن را خشک می کنند. این عمل سبب می شود که ابعاد پارچه در اثر شست و شوی متعدد ثابت بماند.

138-خاصیت غیر قابل کشش در پارچه های پشمی چگونه انجام می گیرد؟

در مورد پارچه های پشمی باید از کلر یا ترکیباتی که کلره می باشد و یا اکسید کننده ها استفاده نمود. این عمل تغییراتی را در ترکیبات شیمیایی کراتین پشم موجب می گردد که خاصیت نمدی آن را کاهش می دهد و البته از استحکام پارچه نیز کم می کند.

139-برای ایجاد کاهش خاصیت احتراق چه عملیاتی انجام می گیرد؟

پارچه را در موادی که تا حدودی احتراق را متوقف می کنند قرار می دهند.

140-خاصیت رطوبت ناپذیری چگونه انجام می شود؟

پارچه را در محلولی قرار می دهند که از خاصیت جذب رطوبت و گاز آن بکاهد.

141-پرس کردن نقش بر روی پارچه چگونه و برای چه استفاده می شود؟

در بعضی مواقع هنگام کالندرینگ نورد نقش های مخصوصی روی پارچه به وجود می آورد به این ترتیب که بر روی یکی از نورد ها نقش های برجسته (طرح مثبت) و بر روی نورد دیگر از روکشی با نقش فرو رفته (طرح منفی) استفاده می شود. پارچه پس از عبور از میان نورد ها تحت فشار شدید قرار گرفته و به طور مداوم منقوش می شود از این عمل برای به دست آوردن طرح های کرپ و نظیر آن استفاده می گردد.

نرم افزار رنگرزی ، تکمیل بافت پارچه چیست؟

اولین و متفاوت ترین نرم افزار رنگرزی وتکمیل پارچه در ایران که همه نیازمندی های موجود در این صنعت را دارا می باشد.

در چه عملیاتی می توان از این نرم افزار استفاده کرد؟

براش+دراپر+رول

لامتر+دراپر+کامپکت+پولیش

رول+دراپر+کامپکت+پولیش

دراپر+رول

دراپر+تیغ+استنتردو بار+رول

بره ای دوطرفه

بره ای پلی استر ریز

پشت وروخار

%50 نرمکن+استنترلبچسب کامپکت

خام فیکس استنترلب چسب کامپکت

رول+استنتر+تیغ +دوطرف خار

دراپر+استنترلب چسب+دولاطاقه

رول+استنتر+تیغ پرداخت+خار پشت

رول+استنتر+خام آیرو

رول+کمپکت+استنترلبچسب +دراپر+آیرو

و صدها عملیات متنوع رنگرزی ....

پارچه های موجود در رنگرزی کدامند؟

پارچه های رنگی ، پنبه توری ونوار ، پارچه های راه راه رنگی، یقه و مچ ، مخمل حوله ای، کش وکتان متقال ، ویسکوز و(پنبه ویسکوز )مودال ، لاکرادارها،یکروها (پنبه) ، پارچه های ملانژ ، جودون (پنبه ) ، فانریپ  ، پارچه های کبریتی پنبه وکرپ  ، پلی استر  ، نایلون پنبه و نایلون ویسکوز و نایلون

یقه ملانژ

مچ پلی استر پنبه

مچ PC

یقه PV

       

برای تحول کسب و کار خود نیاز به مشاوره دارید؟

توضیحات بیشتر